PODMÍNKY UŽITÍ

 • PUBLIKACE A HOSTING

Stránky www.peugeot.cz vytváří a provozuje společnost P Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847.

Provozovatel:
P Automobil Import s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
Česká republika
IČO: 25080229
DIČ: CZ25080229

 • VÝKLAD POJMŮ

Všeobecné podmínky: označují tento dokument
Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.peugeot.cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.
Prvky: označují prvky, zejména informace, které P Automobil Import s.r.o. prostřednictvím těchto stránek poskytuje internetovým uživatelům
Uživatel: jedná se o všechny osoby, které stránky používají
AUTOMOBILES PEUGEOT: výrobce automobilů značky Peugeot

 • PŘEDMĚT

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.

 • SOUHLAS A ÚPRAVY

1. Souhlas
P Automobil Import s.r.o. poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Všeobecné podmínky. P Automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek.

Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

2. Úpravy
P Automobil Import s.r.o. si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky.

Souhlas Uživatele s Všeobecnými podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

 • OSOBNÍ ÚDAJE

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají.
Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne Provozovateli, byly využity pouze za účelem udržování vztahu se zákazníkem a obchodních aktivit týkajících se Stránek.
V souladu s platnými právními předpisy se P Automobil Import s.r.o. zavazuje nepoužívat osobní údaje Uživatele k jiným účelům, než je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách užití. P Automobil Import s.r.o. se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.
Uživatel má v souladu s platnými právními předpisy právo přístupu, změny nebo zrušení osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo může uplatnit na adrese Provozovatele, či na e-mailu: info_cz@p-automobil-import.cz.
Odesláním řádně vyplněného formuláře pro objednávku dokumentace, obchodní nabídky, testovací jízdy, popřípadě pro objednávku dalších služeb či plnění, dává Uživatel společnosti P Automobil Import s.r.o., jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech P Automobil Import s.r.o. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu 5 let. Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu P Automobil Import s.r.o.. P Automobil Import s.r.o. se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

V rámci svých aktivit může P Automobil Import s.r.o. poskytnout osobní údaje týkající se Uživatele subjektům v jiné zemi, ale pouze za účelem, za jakým byly původně získány nebo k němuž Uživatel dal svůj výslovný souhlas. P Automobil Import s.r.o. přijme všechna opatření, aby nedošlo k poškození zájmů Uživatele.
P Automobil Import s.r.o. se zavazuje zavést náležitá technická a organizační opatření, kterými ochrání osobní údaje proti zničení, neoprávněnému použití, ztrátě, poškození, úniku nebo neoprávněnému přístupu.
P Automobil Import s.r.o. se zavazuje uchovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou k realizaci účelu, za jakým byly získány nebo zpracovány.
P Automobil Import s.r.o. může být mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu s právním řádem České republiky nebo na základě žádosti soudu či orgánu veřejné moci.

 • COOKIES
Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.
 
Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naší stránku obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli. Uživatel může použití souborů cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.
 

 • PŘÍSTUP K PRVKŮM

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě.

Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí P Automobil Import s.r.o. všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky.

 • POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK UŽIVATELEM

P Automobil Import s.r.o. zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti a stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách P Automobil Import s.r.o. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům P Automobil Import s.r.o.. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

 • podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
 • vybízející k účasti na kriminální činnosti;
 • podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
 • (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
 • je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
 • zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
 • v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
 • obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.


Uživatel se zavazuje:

 • pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je,
 • neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
 •  žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
 • nenarušovat fungování Stránek.

 • ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě P Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost.

 • HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany P Automobil Import s.r.o..
P Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.
Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Stránkách:

 • a) jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článků, kreseb, animovaných sekvencí, atd.
 • b) a/nebo jsou chráněny jako nákresy, modely, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví: jedná se především o modely, které se na Stránkách vyskytují;
 • c) jsou ochrannými známkami: zejména značka "PEUGEOT", komplet "Lion" (logo AUTOMOBILES PEUGEOT) a značky modelů, které se na Stránkách objevují.


Prvky jsou chráněny jako vlastnictví AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. nebo vlastnictví třetích osob, které AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. povolily jejich použití.

Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných právních předpisů.

 • GARANCE A ZÁVAZNOST INFORMACÍ

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. P Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou.
Stejně tak P Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.
Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí P Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu P Automobil Import s.r.o. vyloučeno.

 • POVINNOSTI UŽIVATELE

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by P Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití.

 • ODPOVĚDNOST P Automobil Import s.r.o.

V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá P Automobil Import s.r.o. odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající.

P Automobil Import s.r.o. nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

P Automobil Import s.r.o. může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění údržby. Omezení přístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích P Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění.
P Automobil Import s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků. Jmenovitě se jedná především o materiální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.
V případě, že obchodní sdělení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce značky Peugeot, je za zaslané sdělení plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv P Automobil Import s.r.o.

 • INFORMACE O PRODUKTU A SLUŽBÁCH

Prvky, které jsou na stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách.
Produkty, tak jak jsou představeny na těchto stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro P Automobil Import s.r.o. závazné.

 • OCENĚNÍ OJETÝCH VOZIDEL

P Automobil Import s.r.o. může nabízet zájemcům možnost ocenění jejich vlastního vozu. Toto ocenění může být provedeno například propojením na internetové stránky společnosti, kterou za účelem ocenění P Automobil Import s.r.o. sjedná, přičemž Uživatel může získat toto ocenění zdarma. Další služby mohou být zpoplatněny, úhradu za jejich poskytnutí provedete přímo dotčené společnosti, podle instrukcí a za podmínek uvedených na jejich stránkách, které Vám budou před objednávkou služby známy.
P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za ocenění vozu, které oceňující společnost poskytuje zdarma a/nebo za úhradu na svých internetových stránkách.

 • AKTUALIZACE

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Všeobecných podmínek, všech Prvků, produktů a služeb uvedených na stránkách bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro internetové uživatele závazné. Uživatelé jsou povinni aktuální znění Všeobecných podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám.

 • INFORMACE O FINANCOVÁNÍ

Všechna obchodní sdělení týkající se financování, uvedená na stránkách www.peugeot.cz, jsou podmíněna souhlasem společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Nám. Junkových 2772/1, 155 00  Praha 5, IČ: 267 37 442 (platné pro území České republiky).

Doporučené cenové výpočty jsou v každém případě podmíněny a závisí na schválení žádosti společností PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., prvky a informace uvedené na stránkách nejsou smluvního charakteru a jejich vyplnění není finanční nabídkou.

PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. může schválit nebo zamítnout žádost o financování pouze na základě zákazníkem podepsané předběžné nabídky financování předané zástupci sítě Peugeot, podložené požadovanými doklady o totožnosti a finanční situaci zájemce.
Pokud by došlo k vývoji či změnám u sdělení týkajících se financování uvedených na  www.peugeot.cz, nenese P Automobil Import s.r.o. odpovědnost za důsledky z toho vyplývající. Pro vyloučení všech pochybností, a to tak jak je zde uvedeno, veškerý obsah Stránek je informativní, tudíž nezávazný.

 • RŮZNÉ

Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud se P Automobil Import s.r.o., případně PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. na základě těchto Všeobecných podmínek dopustí chyby při uplatňování svých práv, neznamená to, že se vzdává prosazování svých práv.

 • PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem.
Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou.
V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy v Praze.

UŽITEČNÉ APLIKACE

Internet Explorer: doporučená verze IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).
Firefox Mozilla: doporučená verze 35.0 a vyšší.
Google Chrome: doporučená verze 50.0 a vyšší.
Acrobat reader: pro zobrazení katalogů (http://www.adobe.com/)


P Automobil Import s.r.o., 2016