Podívejte se na obsah
FAP

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC (FAP)

FAP

PROČ A JAK?


Každý vznětový motor produkuje při své činnosti zbytkové znečišťující látky, kde jednu významnou část tvoří pevné částice (saze). Tento pevný zbytek ze spalování nafty je pro životní prostředí nežádoucí, proto od zahájení platnosti emisní normy EURO 5, vozidla se vznětovým motorem musí tuto problematiku technicky řešit. Nejpoužívanější metodou pro eliminaci pevných částic jsou filtry pevných částic (FAP). Filtr pevných částic je filtr z karbidu křemíku umístěný ve výfukovém vedení s úlohou zachycení pevných částic jako zbytků z hoření motorové nafty. Výrobce vozidel Peugeot využívá této technologie více než 15 let.

POPIS ČINNOSTI FAP


Při spalování paliva za nižších teplot nebo při nedokonalém průběhu hoření paliva dochází ve vznětovém motoru k tvorbě pevných částic. Částice jsou zachycovány v křemíkovém tělese filtru pevných částic (FAP) což vede postupně k jeho částečnému zaplnění, proto je nutné částice ve filtru pravidelně spalovat a tím filtr regenerovat. Regenerace probíhá automaticky a je řízena řídicí jednotkou motoru v závislosti na mnoha parametrech, jimiž jsou například vyhodnocování jízdních podmínek, jízdní styl řidiče, kalkulované množství vyprodukovaných sazí, spotřeba paliva atd. Systém volí spuštění i zastavení regenerace tak, aby co nejlépe využil jízdních podmínek k dosažení přirozené regenerace a minimalizoval tak dopady obsluhy filtru na spotřebu vozidla nebo životnost motoru.

ÚDRŽBA


Samotný filtr pevných částic v průběhu své životnosti nevyžaduje zvláštní údržbu. V rámci pravidelných prohlídek, předepsaných výrobcem, se pouze ověřuje stav celého systému na zachycování částic (míra zaplnění FAP, případně doplnění aditiva).

Vzhledem k postupnému usazování popela ze spáleného motorového oleje, aditiva, sulfátů síry, mechanických úlomků z opotřebení motoru a motorových olejů ve vložce filtru má FAP omezenou životnost, která se u prvních generací FAPu pohybuje okolo 80.000 km, zatímco motory poslední generace mají FAPy s životností až 240 000 km.

V okamžiku, kdy dojde k zanesení vložky filtru na takovou úroveň, která by se negativně projevila na nárůstu tlaku ve výfukovém potrubí a tím spotřebě paliva, tj. v okamžiku, kdy FAP přestane plnit svoji roli, se trvale rozsvítí kontrolka diagnostiky EOBD. Pokud není proveden odpovídající servisní zákrok, tedy výměna filtru pevných částic, dojde postupně k přechodu do nouzového režimu, případně nemožnosti nastartování. Řidič je o blížícím se ucpání FAP s dostatečným předstihem informován pomocí zpráv na displeji nebo odhadem zbývající ujeté vzdálenosti pro filtry nových generací, o které zákazníka informuje servis během pravidelné prohlídky.

CO DĚLAT KDYŽ FAP DOJDE K HRANICI SVÉ ŽIVOTNOSTI


V tomto případě má majitel vozidla dvě možnosti. První z nich je v rozporu s legislativou a nese s sebou značná rizika s případnými právními dopady a poškozením motoru:


ODSTRANĚNÍ FAPU


V současnosti existuje mnoho firem nabízejících služby spojené s odstraněním FAPu. Kromě právních dopadů (viz níže) je zde rovněž nepříjemnou skutečností fakt, že takto upravené vozidlo lze jen velmi složitě vrátit do původního stavu tak, jak bylo vyrobeno automobilkou. Provedené změny se týkají za prvé řídicí jednotky motoru, která je přepracována tak, aby ignorovala chybová hlášení a tím neupozorňovala řidiče na vadnou funkci systému vstřikování. Druhým podstatným aspektem je úprava vlastního FAP. Ta spočívá v mechanickém odstranění keramické vložky. Je logické, že po této úpravě vozidlo neplní emisní limity.


ČIŠTĚNÍ FILTRU


Vložka filtru z karbidu křemíku má, pokud není vystavena příliš vysokým teplotám nebo mechanickým vlivům, prakticky neomezenou životnost. Je tedy možné provést její vyčištění, které vložce navrátí vlastnosti nového filtru pevných částic. PSA provádí průmyslové čištění filtrů pevných částic speciálním proplachem na čistících stolicích. Jedině protisměrný proplach nízkým tlakem čistící látky, která konstantně působí na celou plochu a v celé délce filtru je zárukou obnovení původních vlastností bez rizika poškození filtru. Součástí čištění filtru je rentgenová zkouška, která na konci procesu prověří, zda byl filtr úspěšně vyčištěn a zda nemá žádné vnitřní trhliny nebo jiná poškození. Na trhu existuje nabídka různých řešení „čištění“ filtrů pevných částic, od přidání přídavků do paliva, které z principu nutnosti odstraňování zachycených nespalitelných zbytků nemůže fungovat, až po vypalování filtrů. Působení vysokých teplot na filtr pevných částic jej může nevratně poškodit. Odborně vyčištěné filtry metodou schválenou PSA naleznete v nabídce náhradních dílů autorizovaných opravců značky.

VÝMĚNA FAPU V AUTORIZOVANÉ SÍTI PEUGEOT


Pravdou je, že v okamžiku uvedení filtrů pevných částic na trh byla jejich výrobní cena (ovlivněna sériovostí výroby) poměrně vysoká. Nyní je situace naprosto odlišná. Filtry pevných částic jsou standardní součástí všech vznětových motorů, a tudíž se vyrábějí ve velkých sériích, což se samozřejmě projevilo i na ceně, kterou zákazník zaplatí za výměnu FAPu.  Zákazník má sám možnost porovnat, kolik zaplatí za odstranění FAPu (za cenu nenávratného poškození vozu a protiprávního jednání) a kolik zaplatí za výměnu FAPu v autorizované síti Peugeot.

PRÁVNÍ DŮSLEDKY ODSTRANĚNÍ FAPU


V rámci ustanovení EHK, jsou emisní normy závazné a musí být plně respektovány výrobci automobilů. Vozidlo plnící určitou emisní normu nesmí být v průběhu jeho užívání jakýmkoliv způsobem upravováno tak, aby se zvýšily hodnoty jeho exhalací oproti tomu, s čím bylo homologováno. Jakékoliv úpravy na emisních systémech, nebo manipulace s výkonem má za následek nedodržení homologačních dat, čili porušování emisních předpisů. Tyto úpravy jsou protizákonné a z toho vyplývá i jejich postih v jednotlivých zemích.

Tyto služby jsou ve své podstatě jednoznačně v rozporu se zákonem! I když vlastní úkon provede nezávislá firma, primární odpovědnost za porušení emisí a následky z toho plynoucí, nese uživatel vozidla.