MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (COVID-19) ČTĚTE ZDE

Peugeot Rally Cup CZ 2020: Propozice

Peugeot Rally Cup CZ 2020: Propozice

Schváleno ASN pod číslem: AR01220 ze dne 20. prosince 2020

ÚVOD

Značka Peugeot v ČR, ve spolupráci s AČR, společností PIRELLI, společností GEFCO ČR a dalšími partnery organizuje v rámci Mistrovství České Republiky v rally, pohárový seriál s názvem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC (dále jen PRCCZ)

Článek 1.

ORGANIZACE

Organizátorem PRCCZ je společnost:
P Automobil Import, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
(dále jen Peugeot ČR)

Promotérem PRCCZ je pověřena společnost:
Autoklub servisní s.r.o.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 ‐ Nové Město
IČ: 05079608
DIČ: CZ 05079608
(dále jen promotér)

Článek 2.

ÚČASTNÍCI

Účastníkem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se může stát jezdec, který vlastní platnou národní nebo mezinárodní licenci AČR pro rok 2020, dále zahraniční jezdci s platnou licencí pro rok 2020, vystavenou některým národním sportovním orgánem Evropské unie. Podmínkou účasti je vyplnění a odevzdání přihlášky do seriálu PRCCZ a zaplacení vkladu.

Článek 3.

VOZIDLA

Seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se mohou účastnit pouze účastníci s vozem Peugeot 208 R2. Je povinné, aby závodní vozy byly vybaveny komponenty, které jsou zahrnuty v homologaci č. A‐5743 pro vůz Peugeot 208 R2 a které jsou prodávány společností Peugeot Sport.

Článek 4.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ

PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC bude vypsán na těchto podnicích MČR v rally:

03. – 04.04.2020 Valašská Rally ZRUŠENO
24. – 25.04.2020 Rallye Šumava Klatovy ZRUŠENO
22. – 23.05.2020 Rallye Český Krumlov ZRUŠENO
19. – 20.06.2020 Agrotec Petronas Rally Hustopeče
11. – 12.07.2020 Rally Bohemia Mladá Boleslav
28. – 30.08.2020 Barum Czech Rally Zlín

Článek 5.

PŘIHLÁŠKY

5.1. PŘIHLÁŠKY DO SERIÁLU

Přihláška do PRCCZ může být podána kdykoliv v průběhu sezóny 2020. Přihláška však nabývá platnosti datem doručení promotérovi seriálu a uhrazením vkladu. Přihlášku odešlete emailem na adresu: cup@autoklub.cz. Účastník PRCCZ podpisem přihlášky přijímá všechna ustanovení těchto propozic a zavazuje se dodržovat tato ustanovení. Zároveň se tímto podpisem zavazuje k dodržování a zachování soutěžního ducha a fair play přístupu v rámci PRCCZ. Zájemce o účast v PRCCZ se může přihlásit také jednorázově na vybraný podnik nebo podniky.  Přihláška do PRCCZ nenahrazuje ostatní registrace a přihlášky do jednotlivých podniků a klasifikací spadajících pod ASN Česká republika. Organizátor a promotér PRCCZ si vyhrazuje právo posoudit všechny přihlášky, aby zůstal zachován sportovní duch seriálu, a dále si vyhrazuje právo odmítnout jezdci účast nebo ho vyloučit v průběhu sezóny.  V případě, že by kandidát, účastník jezdec či spolujezdec PRCCZ byli předmětem trestního stíhání či odsouzeni za trestný čin nebo jiný přestupek za období méně než posledních 10 let, jsou povinni o této skutečnosti informovat organizátora. V rámci článku 74 Mezinárodních sportovních řádů si organizátor vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do PRCCZ v případě, že jezdec či spolujezdec byl nebo je předmětem trestního stíhání nebo jiného disciplinárního opatření, které by mohlo uškodit dobré pověsti PRCCZ. Společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou do seriálu PRCCZ musí účastníci zaslat následujícími dokumenty:

 • 2 aktuální fotografie ‐ (jezdec a spolujezdec)

DŮLEŽITÉ: V přihlášce prosím uveďte emailovou adresu, kterou bude organizátor nebo promotér považovat za kontaktní, a na kterou budou zasílány všechny důležité informace. Dále pak číslo účtu, na které vám budou zasílány případné finanční odměny.

5.2. PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU

Účastnící seriálu PRCCZ se musí přihlásit na jednotlivé podniky MČR dle platných sportovních řádů. Kopii této přihlášky musí poslat promotérovi seriálu PRCCZ nejpozději v den uzávěrky podání přihlášek. Kopii přihlášky zašlete na emailovou adresu: cup@autoklub.cz

Článek 6.

VKLAD DO SERIÁLU A STARTOVNÉ

Vklad do seriálu PRCCZ 2020 činí 20 000 Kč + příslušné DPH. V této částce je zahrnuta jedna sada povinných reklam na vůz, jedna sada nášivek na kombinézu jezdce a spolujezdce a reklamní oblečení.

JEDNORÁZOVÝ VKLAD DO SERIÁLU

Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit pouze vybraného jednotlivého podniku (nebo podniků) seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZ, mohou uhradit jednorázový vklad v této výši:

 • účast na jednom podniku: 5 000 Kč bez DPH
 • účast na dvou podnicích: 10 000 Kč bez DPH
 • účast na třech podnicích: 10 000 Kč bez DPH
 • účast na čtyřech podnicích: 15 000 Kč bez DPH

Vklad uhradí účastníci na číslo účtu promotéra: 2301281407/2010, do zprávy pro příjemce bude uvedeno PRCCZ, jméno a příjmení jezdce.  Startovné na jednotlivé podniky hradí účastníci přímo pořadatelům jednotlivých podniků, dle platných řádů MČR v rally a zvláštních ustanovení jednotlivých podniků.

Článek 7.

VYPSANÉ ODMĚNY

7. 1. ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÉM PODNIKU

umístění PRCCZ MČR skupina 2WD

 • 1. místo 18 000 Kč 3 000 Kč
 • 2. místo 12 000 Kč 2 000 Kč
 • 3. místo 8 000 Kč 1 000 Kč
 • 4. místo 6 000 Kč
 • 5. místo 4 000 Kč

Odměny za umístění v jednotlivém podniku budou vyplaceny nejpozději do 30 dní po ukončení podniku.

7. 2. ODMĚNY ZA CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

umístění PRCCZ MČR skupina 2WD

1. místo 100 000 Kč 15 000 Kč / 2. místo 80 000 Kč 10 000 Kč / 3. místo 60 000 Kč 5 000 / 4. místo 30 000 Kč / 5. místo 20 000 Kč

Odměny za celkové umístění budou vyplaceny nejpozději 30. 11.2020.

Článek 8.

PLATNOST ŘÁDŮ

Účastníci PRCCZ musí dodržovat:

 • Mezinárodní řády FIA;
 • Národní sportovní řády AČR;
 • Standardní propozice AČR
 • Zvláštní a Prováděcí ustanovení jednotlivých podniků
 • Technické předpisy k vozu
 • Propozice seriálu PRCCZ
 • dodržování pokynů organizátorů a pořadatelů jednotlivých podniků
 • dodržovat pokyny organizátora a promotéra PRCCZ 2020
 • práva obyvatel a ostatních účastníků silničního provozu

Článek 9.

POVINNÉ REKLAMNÍ PLOCHY

Účastníci seriálu PRCCZ si jsou vědomi, že níže uvedené reklamní plochy slouží výhradě potřebám organizátora, promotéra a partnerů seriálu PRCCZ.

VOZIDLO: viz obrázek poznámka 2

KOMBINÉZA: viz obrázek poznámka 3

ZÁZEMÍ TÝMU: Umístění vlajky „muší křídlo“ Peugeot a AČR v zázemí týmu po celou dobu trvání podniku a během každého podniku (dodá promotér). Podpisem přihlášky do seriálu bere každý účastník na vědomí skutečnost, že organizátor, promotér, společnost AUTOMOBILES PEUGEOT, PIRELLI, GEFCO a ostatní partneři seriálu PRCCZ mají právo použít jméno a hlas jezdce, fotografie závodního vozu a zázemí týmu pro jakékoliv marketingové a PR účely, a to po neomezeně dlouhou dobu. Všechna loga na vyhrazených reklamních plochách organizátora a promotéra PRCCZ musí být umístěna po celou dobu závodu. Pokud účastníci dodrží výše uvedené povinnosti a platné řády AČR, budou moci své vozy, kombinézy a zázemí označit logy jiných značek, za podmínky, že tyto firmy nepatří ke konkurenčním společnostem partnerů a sponzorů PRCCZ. Reklamní oblečení dodané promotérem musí účastníci používat dle jeho pokynů, minimálně však na administrativních a technických přejímkách, během prezentací a promo akcí.

Článek 10.

KLASIFIKACE PODNIKU – PŘIDĚLENÍ BODŮ

V rámci PRCCZ budou účastníkům započteny body za umístění v podniku podle následující tabulky:

umístění počet bodů

1. místo 25 / 2. místo 19 / 3. místo 14 / 4. místo 10 / 5. místo 7 / 6. místo 5 / 7. místo 4 / 8. místo 3 / 9. místo 2 / 10. místo 1

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

Plný počet bodů se přiděluje v případě startu minimálně pěti účastníků v rámci seriálu PRCCZ.  V případě menšího počtu se budou přidělovat body podle následující tabulky:

umístění počet bodů

1. místo 8 / 2. místo 6 / 3. místo 4

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

KLASIFIKACE JEDNOTLIVÉ ETAPY – PŘIDĚLENÍ BODŮ

V rámci PRCCZ budou účastníkům započteny body za umístění v samostatném hodnocení každé etapy:

umístění počet bodů

1. místo 13 / 2. místo 10 / 3. místo 8 / 4. místo 6 / 5. místo 5 / 6. místo 4 / 7. místo 3 / 8. místo 2 / 9. místo 1

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

Celkovým vítězem PRCCZ se stává jezdec, který získá nejvíce bodů. Do konečného hodnocení se započítávají všechny body získané v jednotlivých závodech PRCCZ. V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno podle počtu lepších umístění v jednotlivých rychlostních zkouškách. V rámci MČR v rally budou účastníkům přiděleny body dle platných řádů a předpisů.

Článek 11.

PUBLIC RELATIONS

Účastníci seriálu PRCCZ jsou povinni šířit dobré jméno tohoto seriálu a dodržovat níže uvedené body:

 • jezdec a spolujezdec musí nosit oblečení PRCCZ dodané pořadatelem při tiskových konferencích, při natáčení rozhovorů, videozáznamů, oficiálního fotografování, dále při administrativních a technických přejímkách, na stupních vítězů a jiných slavnostních vyhlášeních a prezentačních akcích (trika, polokošile, čepice), při komunikaci svých aktivit na sociálních sítích musí používat pod svými příspěvky odkaz @peugeotrallycup
 • v maximální míře sdílet fotografie, videa a příspěvky z profilu FB ‐ Peugeot Rally Cup CZ – na svém soukromém či týmovém profilu
 • na vyžádání promotéra poskytovat včas vyjádření pro tiskové zprávy, případně i fotografie a on‐board videa.

Článek 12.

PORUŠENÍ PRAVIDEL

Při porušení řádů, propozic, technických předpisů, prováděcích a zvláštních ustanovení může promotér PRCCZ udělit účastníkovi pokutu až do výše 5 000 Kč za jednotlivé provinění.  V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel pak může účastníkovi odebrat body z celkového hodnocení PRCCZ, popřípadě ho z celého seriálu vyloučit. V tomto případě nemá účastník nárok na vrácení vkladu do seriálu.

Peugeot Rally Cup CZ 2020: Propozice

Schváleno ASN pod číslem: AR01220 ze dne 20. prosince 2020

ÚVOD

Značka Peugeot v ČR, ve spolupráci s AČR, společností PIRELLI, společností GEFCO ČR a dalšími partnery organizuje v rámci Mistrovství České Republiky v rally, pohárový seriál s názvem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC (dále jen PRCCZ)

Článek 1.

ORGANIZACE

Organizátorem PRCCZ je společnost:
P Automobil Import, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
(dále jen Peugeot ČR)

Promotérem PRCCZ je pověřena společnost:
Autoklub servisní s.r.o.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 ‐ Nové Město
IČ: 05079608
DIČ: CZ 05079608
(dále jen promotér)

Článek 2.

ÚČASTNÍCI

Účastníkem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se může stát jezdec, který vlastní platnou národní nebo mezinárodní licenci AČR pro rok 2020, dále zahraniční jezdci s platnou licencí pro rok 2020, vystavenou některým národním sportovním orgánem Evropské unie. Podmínkou účasti je vyplnění a odevzdání přihlášky do seriálu PRCCZ a zaplacení vkladu.

Článek 3.

VOZIDLA

Seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se mohou účastnit pouze účastníci s vozem Peugeot 208 R2. Je povinné, aby závodní vozy byly vybaveny komponenty, které jsou zahrnuty v homologaci č. A‐5743 pro vůz Peugeot 208 R2 a které jsou prodávány společností Peugeot Sport.

Článek 4.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ

PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC bude vypsán na těchto podnicích MČR v rally:

03. – 04.04.2020 Valašská Rally ZRUŠENO
24. – 25.04.2020 Rallye Šumava Klatovy ZRUŠENO
22. – 23.05.2020 Rallye Český Krumlov ZRUŠENO
19. – 20.06.2020 Agrotec Petronas Rally Hustopeče
11. – 12.07.2020 Rally Bohemia Mladá Boleslav
28. – 30.08.2020 Barum Czech Rally Zlín

Článek 5.

PŘIHLÁŠKY

5.1. PŘIHLÁŠKY DO SERIÁLU

Přihláška do PRCCZ může být podána kdykoliv v průběhu sezóny 2020. Přihláška však nabývá platnosti datem doručení promotérovi seriálu a uhrazením vkladu. Přihlášku odešlete emailem na adresu: cup@autoklub.cz. Účastník PRCCZ podpisem přihlášky přijímá všechna ustanovení těchto propozic a zavazuje se dodržovat tato ustanovení. Zároveň se tímto podpisem zavazuje k dodržování a zachování soutěžního ducha a fair play přístupu v rámci PRCCZ. Zájemce o účast v PRCCZ se může přihlásit také jednorázově na vybraný podnik nebo podniky.  Přihláška do PRCCZ nenahrazuje ostatní registrace a přihlášky do jednotlivých podniků a klasifikací spadajících pod ASN Česká republika. Organizátor a promotér PRCCZ si vyhrazuje právo posoudit všechny přihlášky, aby zůstal zachován sportovní duch seriálu, a dále si vyhrazuje právo odmítnout jezdci účast nebo ho vyloučit v průběhu sezóny.  V případě, že by kandidát, účastník jezdec či spolujezdec PRCCZ byli předmětem trestního stíhání či odsouzeni za trestný čin nebo jiný přestupek za období méně než posledních 10 let, jsou povinni o této skutečnosti informovat organizátora. V rámci článku 74 Mezinárodních sportovních řádů si organizátor vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do PRCCZ v případě, že jezdec či spolujezdec byl nebo je předmětem trestního stíhání nebo jiného disciplinárního opatření, které by mohlo uškodit dobré pověsti PRCCZ. Společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou do seriálu PRCCZ musí účastníci zaslat následujícími dokumenty:

 • 2 aktuální fotografie ‐ (jezdec a spolujezdec)

DŮLEŽITÉ: V přihlášce prosím uveďte emailovou adresu, kterou bude organizátor nebo promotér považovat za kontaktní, a na kterou budou zasílány všechny důležité informace. Dále pak číslo účtu, na které vám budou zasílány případné finanční odměny.

5.2. PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU

Účastnící seriálu PRCCZ se musí přihlásit na jednotlivé podniky MČR dle platných sportovních řádů. Kopii této přihlášky musí poslat promotérovi seriálu PRCCZ nejpozději v den uzávěrky podání přihlášek. Kopii přihlášky zašlete na emailovou adresu: cup@autoklub.cz

Článek 6.

VKLAD DO SERIÁLU A STARTOVNÉ

Vklad do seriálu PRCCZ 2020 činí 20 000 Kč + příslušné DPH. V této částce je zahrnuta jedna sada povinných reklam na vůz, jedna sada nášivek na kombinézu jezdce a spolujezdce a reklamní oblečení.

JEDNORÁZOVÝ VKLAD DO SERIÁLU

Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit pouze vybraného jednotlivého podniku (nebo podniků) seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZ, mohou uhradit jednorázový vklad v této výši:

 • účast na jednom podniku: 5 000 Kč bez DPH
 • účast na dvou podnicích: 10 000 Kč bez DPH
 • účast na třech podnicích: 10 000 Kč bez DPH
 • účast na čtyřech podnicích: 15 000 Kč bez DPH

Vklad uhradí účastníci na číslo účtu promotéra: 2301281407/2010, do zprávy pro příjemce bude uvedeno PRCCZ, jméno a příjmení jezdce.  Startovné na jednotlivé podniky hradí účastníci přímo pořadatelům jednotlivých podniků, dle platných řádů MČR v rally a zvláštních ustanovení jednotlivých podniků.

Článek 7.

VYPSANÉ ODMĚNY

7. 1. ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÉM PODNIKU

umístění PRCCZ MČR skupina 2WD

 • 1. místo 18 000 Kč 3 000 Kč
 • 2. místo 12 000 Kč 2 000 Kč
 • 3. místo 8 000 Kč 1 000 Kč
 • 4. místo 6 000 Kč
 • 5. místo 4 000 Kč

Odměny za umístění v jednotlivém podniku budou vyplaceny nejpozději do 30 dní po ukončení podniku.

7. 2. ODMĚNY ZA CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

umístění PRCCZ MČR skupina 2WD

1. místo 100 000 Kč 15 000 Kč / 2. místo 80 000 Kč 10 000 Kč / 3. místo 60 000 Kč 5 000 / 4. místo 30 000 Kč / 5. místo 20 000 Kč

Odměny za celkové umístění budou vyplaceny nejpozději 30. 11.2020.

Článek 8.

PLATNOST ŘÁDŮ

Účastníci PRCCZ musí dodržovat:

 • Mezinárodní řády FIA;
 • Národní sportovní řády AČR;
 • Standardní propozice AČR
 • Zvláštní a Prováděcí ustanovení jednotlivých podniků
 • Technické předpisy k vozu
 • Propozice seriálu PRCCZ
 • dodržování pokynů organizátorů a pořadatelů jednotlivých podniků
 • dodržovat pokyny organizátora a promotéra PRCCZ 2020
 • práva obyvatel a ostatních účastníků silničního provozu

Článek 9.

POVINNÉ REKLAMNÍ PLOCHY

Účastníci seriálu PRCCZ si jsou vědomi, že níže uvedené reklamní plochy slouží výhradě potřebám organizátora, promotéra a partnerů seriálu PRCCZ.

VOZIDLO: viz obrázek poznámka 2

KOMBINÉZA: viz obrázek poznámka 3

ZÁZEMÍ TÝMU: Umístění vlajky „muší křídlo“ Peugeot a AČR v zázemí týmu po celou dobu trvání podniku a během každého podniku (dodá promotér). Podpisem přihlášky do seriálu bere každý účastník na vědomí skutečnost, že organizátor, promotér, společnost AUTOMOBILES PEUGEOT, PIRELLI, GEFCO a ostatní partneři seriálu PRCCZ mají právo použít jméno a hlas jezdce, fotografie závodního vozu a zázemí týmu pro jakékoliv marketingové a PR účely, a to po neomezeně dlouhou dobu. Všechna loga na vyhrazených reklamních plochách organizátora a promotéra PRCCZ musí být umístěna po celou dobu závodu. Pokud účastníci dodrží výše uvedené povinnosti a platné řády AČR, budou moci své vozy, kombinézy a zázemí označit logy jiných značek, za podmínky, že tyto firmy nepatří ke konkurenčním společnostem partnerů a sponzorů PRCCZ. Reklamní oblečení dodané promotérem musí účastníci používat dle jeho pokynů, minimálně však na administrativních a technických přejímkách, během prezentací a promo akcí.

Článek 10.

KLASIFIKACE PODNIKU – PŘIDĚLENÍ BODŮ

V rámci PRCCZ budou účastníkům započteny body za umístění v podniku podle následující tabulky:

umístění počet bodů

1. místo 25 / 2. místo 19 / 3. místo 14 / 4. místo 10 / 5. místo 7 / 6. místo 5 / 7. místo 4 / 8. místo 3 / 9. místo 2 / 10. místo 1

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

Plný počet bodů se přiděluje v případě startu minimálně pěti účastníků v rámci seriálu PRCCZ.  V případě menšího počtu se budou přidělovat body podle následující tabulky:

umístění počet bodů

1. místo 8 / 2. místo 6 / 3. místo 4

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

KLASIFIKACE JEDNOTLIVÉ ETAPY – PŘIDĚLENÍ BODŮ

V rámci PRCCZ budou účastníkům započteny body za umístění v samostatném hodnocení každé etapy:

umístění počet bodů

1. místo 13 / 2. místo 10 / 3. místo 8 / 4. místo 6 / 5. místo 5 / 6. místo 4 / 7. místo 3 / 8. místo 2 / 9. místo 1

Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.

Celkovým vítězem PRCCZ se stává jezdec, který získá nejvíce bodů. Do konečného hodnocení se započítávají všechny body získané v jednotlivých závodech PRCCZ. V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno podle počtu lepších umístění v jednotlivých rychlostních zkouškách. V rámci MČR v rally budou účastníkům přiděleny body dle platných řádů a předpisů.

Článek 11.

PUBLIC RELATIONS

Účastníci seriálu PRCCZ jsou povinni šířit dobré jméno tohoto seriálu a dodržovat níže uvedené body:

 • jezdec a spolujezdec musí nosit oblečení PRCCZ dodané pořadatelem při tiskových konferencích, při natáčení rozhovorů, videozáznamů, oficiálního fotografování, dále při administrativních a technických přejímkách, na stupních vítězů a jiných slavnostních vyhlášeních a prezentačních akcích (trika, polokošile, čepice), při komunikaci svých aktivit na sociálních sítích musí používat pod svými příspěvky odkaz @peugeotrallycup
 • v maximální míře sdílet fotografie, videa a příspěvky z profilu FB ‐ Peugeot Rally Cup CZ – na svém soukromém či týmovém profilu
 • na vyžádání promotéra poskytovat včas vyjádření pro tiskové zprávy, případně i fotografie a on‐board videa.

Článek 12.

PORUŠENÍ PRAVIDEL

Při porušení řádů, propozic, technických předpisů, prováděcích a zvláštních ustanovení může promotér PRCCZ udělit účastníkovi pokutu až do výše 5 000 Kč za jednotlivé provinění.  V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel pak může účastníkovi odebrat body z celkového hodnocení PRCCZ, popřípadě ho z celého seriálu vyloučit. V tomto případě nemá účastník nárok na vrácení vkladu do seriálu.