Podívejte se na obsah
Všeobecné podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ

PODMÍNKY UŽITÍ

1. PUBLIKACE A HOSTING

Stránky www.peugeot.cz vytváří a provozuje společnost P Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847.

Provozovatel:
P Automobil Import s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČO: 25080229
DIČ: CZ25080229

2. VÝKLAD POJMŮ

Všeobecné podmínky: označují tento dokument
Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.peugeot.cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.
Prvky: označují prvky, zejména informace, které P Automobil Import s.r.o. prostřednictvím těchto stránek poskytuje internetovým uživatelům
Uživatel: jedná se o všechny osoby, které stránky používají
AUTOMOBILES PEUGEOT: výrobce automobilů značky Peugeot

3. PŘEDMĚT

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.

4. SOUHLAS A ÚPRAVY

4.1. Souhlas

P Automobil Import s.r.o. poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Všeobecné podmínky. P Automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek.

Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

4.2. Úpravy

P Automobil Import s.r.o. si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky.

Souhlas Uživatele s Všeobecnými podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Vymezení pojmů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost P Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, osobni.data@p‑automobil‑import.cz jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména organizátoři a partneři soutěže).

Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  

Osobní údaje

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon. 

Účel zpracování – plnění smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, dodržování povinností uložených zákonem o účetnictví, poskytnutí smluvní záruky za jakost, zajištění poskytnutí asistenčních služeb Peugeot, též za účelem poskytování výhod věrnostního programu Peugeot. Účel pro konkrétní smlouvu je uveden v rámci takové smlouvy.

Účel zpracování – rezervace testovací jízdy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování - dotaz na zákaznický servis

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení položeného dotazu na zákaznický servis pomocí formuláře umístěného na stránkách www.peugeot.cz. Podle povahy a účelu položeného dotazu může být zpracování založena na plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. na základě konkludentního souhlasu subjektu údajů, který vyjádřil položením svého dotazu, tedy odesláním vyplněného formuláře.

Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry.

Automatizované rozhodování

Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Předávání údajů do třetích zemí

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

Práva subjektu údajů

 

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@p‑automobil‑import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.

 

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@p‑automobil‑import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.

Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 1.2. 

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je‑li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou‑li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací
 2. odmítnout žádosti vyhovět. 

 

1.2. Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není‑li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Jsou‑li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a  to v případě, že:

 

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

 

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je‑li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

 

1.3. V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

6. COOKIES

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

 

Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naší stránku obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli.

Respektujeme Vaše soukromí a pracujeme pouze s údaji, ke kterým nám dáte svůj souhlas. Tento souhlas můžete nastavit/změnit kliknutím na odkaz COOKIES, který je zcela dole v zápatí našich stránek. 


Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

7. PŘÍSTUP K PRVKŮM

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě.

Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí P Automobil Import s.r.o. všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky.

8. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK UŽIVATELEM

P Automobil Import s.r.o. zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti a stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách P Automobil Import s.r.o. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům P Automobil Import s.r.o.. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

 

 • podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
 • vybízející k účasti na kriminální činnosti;
 • podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
 • (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
 • je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
 • zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
 • v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
 • obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.


Uživatel se zavazuje:

 

 • pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je,
 • neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
 •  žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
 • nenarušovat fungování Stránek.

9. ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě P Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost.

10. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany P Automobil Import s.r.o..

P Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.
Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

11. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Stránkách:

 • a) jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článků, kreseb, animovaných sekvencí, atd.
 • b) a/nebo jsou chráněny jako nákresy, modely, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví: jedná se především o modely, které se na Stránkách vyskytují;
 • c) jsou ochrannými známkami: zejména značka "PEUGEOT", komplet "Lion" (logo AUTOMOBILES PEUGEOT) a značky modelů, které se na Stránkách objevují.


Prvky jsou chráněny jako vlastnictví AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. nebo vlastnictví třetích osob, které AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. povolily jejich použití.

Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu AUTOMOBILES PEUGEOT či P Automobil Import s.r.o. a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných právních předpisů.

12. GARANCE A ZÁVAZNOST INFORMACÍ

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. P Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou.
Stejně tak P Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.
Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí P Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu P Automobil Import s.r.o. vyloučeno.

13. POVINNOSTI UŽIVATELE

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by P Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití.

14. ODPOVĚDNOST P Automobil Import s.r.o.

V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá P Automobil Import s.r.o. odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající.

P Automobil Import s.r.o. nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

P Automobil Import s.r.o. může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění údržby. Omezení přístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích P Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění.
P Automobil Import s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků. Jmenovitě se jedná především o materiální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.
V případě, že obchodní sdělení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce značky Peugeot, je za zaslané sdělení plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv P Automobil Import s.r.o.

15. INFORMACE O PRODUKTU A SLUŽBÁCH

Prvky, které jsou na stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách.
Produkty, tak jak jsou představeny na těchto stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro P Automobil Import s.r.o. závazné.

16. OCENĚNÍ OJETÝCH VOZIDEL

P Automobil Import s.r.o. může nabízet zájemcům možnost ocenění jejich vlastního vozu. Toto ocenění může být provedeno například propojením na internetové stránky společnosti, kterou za účelem ocenění P Automobil Import s.r.o. sjedná, přičemž Uživatel může získat toto ocenění zdarma. Další služby mohou být zpoplatněny, úhradu za jejich poskytnutí provedete přímo dotčené společnosti, podle instrukcí a za podmínek uvedených na jejich stránkách, které Vám budou před objednávkou služby známy.
P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za ocenění vozu, které oceňující společnost poskytuje zdarma a/nebo za úhradu na svých internetových stránkách.

17. AKTUALIZACE

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Všeobecných podmínek, všech Prvků, produktů a služeb uvedených na stránkách bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro internetové uživatele závazné. Uživatelé jsou povinni aktuální znění Všeobecných podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám.

18. INFORMACE O FINANCOVÁNÍ

Všechna obchodní sdělení týkající se financování, uvedená na stránkách www.peugeot.cz, jsou podmíněna souhlasem společnosti ESSOX s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČ: 26764652, která uvedené služby nabízí pod obchodní značkou PEUGEOT FINANCE.

Doporučené cenové výpočty jsou v každém případě podmíněny a závisí na schválení žádosti společností ESSOX s.r.o., prvky a informace uvedené na stránkách nejsou smluvního charakteru a jejich vyplnění není finanční nabídkou.

ESSOX s.r.o. může schválit nebo zamítnout žádost o financování pouze na základě zákazníkem podepsané předběžné nabídky financování předané zástupci sítě Peugeot, podložené požadovanými doklady o totožnosti a finanční situaci zájemce.
Pokud by došlo k vývoji či změnám u sdělení týkajících se financování uvedených na  www.peugeot.cz, nenese P Automobil Import s.r.o. odpovědnost za důsledky z toho vyplývající. Pro vyloučení všech pochybností, a to tak jak je zde uvedeno, veškerý obsah Stránek je informativní, tudíž nezávazný.

19. RŮZNÉ

Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud se P Automobil Import s.r.o., případně ESSOX s.r.o. na základě těchto Všeobecných podmínek dopustí chyby při uplatňování svých práv, neznamená to, že se vzdává prosazování svých práv.

20. PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem.
Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou.
V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy v Praze.

UŽITEČNÉ APLIKACE

Internet Explorer: doporučená verze IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).
Firefox Mozilla: doporučená verze 35.0 a vyšší.
Google Chrome: doporučená verze 50.0 a vyšší.
Acrobat reader: pro zobrazení katalogů (www.adobe.com)

P Automobil Import s.r.o., 2020