Podívejte se na obsah
Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

VÝVOJ

INOVACE A ČISTÉ TECHNOLOGIE

 

Vývojáři společnosti PEUGEOT se snaží omezit dopady na životní prostředí od fáze návrhu vozu až po ukončení jeho životnosti. Kromě dodržování ekologických norem se PEUGEOT snaží dominovat v oblasti udržitelné mobility, a proto vynakládá značné prostředky na snižování ekologické stopy svých vozidel.

 

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU A EMISE

 

PEUGEOT optimalizuje spotřebu benzinových a dieselových spalovacích motorů (včetně používání technologie Stop & Start).

Pohon Hybrid4 umožňuje kombinovat dieselové motory HDi s elektrickým pohonem.

PEUGEOT iOn, zcela nový PEUGEOT e-208 a PEUGEOT e-2008 jsou 100% elektrické vozy pro ekologičtější jízdu ve městě.

 

EKOLOGICKÉ MATERIÁLY

 

Skupina PSA hodlá v této oblasti zaujmout vedoucí postavení. Garantuje, že na každý vůz připadá v průměru 30 % ekologických materiálů (recyklované kovy, polymery na bázi ekologických materiálů atd.). Výběr těchto nových materiálů probíhá v souladu s požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Skupina PSA věnuje zvláštní pozornost používání ekologických materiálů v oblasti polymerů. Jedná se o recyklované plasty, přírodní vlákna nebo biomateriály (polymery z obnovitelných zdrojů). Jejich používání pomáhá snižovat množství plastů fosilního původu a zároveň diverzifikovat činnost plastových recyklačních kanálů.

 

VÝROBA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

VÝROBA ZOHLEDŇUJÍCÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 

Při vývoji produktů se recyklační strategie PEUGEOT ubírá 2 směry:

 

 • Vývoj s ohledem na udržitelný rozvoj
 • Vývoj a zavádění materiálových cyklů pro výrobu vozů

INTEGRACE ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK:

Vývoj:

 • Analýza životního cyklu vozu
 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj

 

Výroba:

 • Používání recyklovaných materiálů (recyklátů)

 

Používání:

 • Likvidace prostřednictvím koncesí (nakládání s odpady)
 • Opětovné použití a repas náhradních dílů

 

Recyklace:

 • Oceňování vozidel
 • Odstranění ekologicky nebezpečných komponent a předběžná příprava
 • Směrnice EU o nakládání s autovraky

 

Aby bylo zajištěno, že všechny výrobky PEUGEOT splňují naše recyklační cíle, musí všechny konstrukční týmy PEUGEOT dodržovat pokyny pro recyklovatelnost.

Tento proces také umožňuje vývojářům posoudit, jak jednoduše lze na konci životnosti vozidla recyklovat díly, komponenty atd.

 

EKOLOGICKY ŠETRNÁ VÝROBA:

 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj
 • Odstranění ekologicky nebezpečných komponent
 • Předběžná příprava

 

Již nějakou dobu používá PEUGEOT recyklované materiály, známé také jako recykláty, a nyní tuto činnost zintenzivňuje. Pokračuje v úsilí o splnění svého závazku vyrábět vozy s vyšším podílem zelených materiálů až na 30 % z celkového množství polymerů v nich použitých. Z technického hlediska bylo vynaloženo značné úsilí, aby bylo možné používat více recyklátů.

 

Recyklované výrobky musí splňovat stejné zadávací požadavky jako původní výrobky. Recyklované materiály jsou preferovány, pokud nezvyšují cenu vozu a nezhoršují kvalitu. Recyklační tým PEUGEOT vynakládá veškeré úsilí na zachování vysoké kvality mechanické a tepelné estetiky a trvanlivosti a také na splnění předepsaných výkonnostních norem.

 

Ve skutečnosti se naše vysoce kvalitní recyklované materiály nyní používají i na viditelné i skryté části vozidel PEUGEOT.

 

VÝROBA

CERTIFIKACE ISO 14001

 

Všechny výrobní závody PEUGEOT získaly certifikaci ISO 14001. Tato norma z roku 1996 vyžaduje, aby závody monitorovaly, kontrolovaly a měřily dopady své činnosti na životní prostředí. Zaměstnanci se neustále zdokonalují tím, že se účastní příslušných školení o ochraně životního prostředí.

 

RECYKLACE: NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

 

Síť PEUGEOT se zavázala k dodržování čtyř hlavních kritérií environmentálního managementu:

 

 • Využívání schválených společností zajišťujících třídění a sběr odpadu pocházejícího z údržby a oprav vozidel v síti autoservisů PEUGEOT.
 • Dodržování národních a evropských předpisů ze strany servisní sítě.
 • Úplná sledovatelnost odpadu z vozidel až do jejich likvidace.
 • Třídění a sběr odpadu pocházejícího z údržby a oprav je organizován v souladu s metodami značky pro nakládání s výrobky s ukončenou životností.

 

REPASOVANÉ DÍLY: VELMI KVALITNÍ ŘEŠENÍ

 

Potřebujete u svého vozu PEUGEOT vyměnit díl? Pomozte snížit dopad svého vozu na životní prostředí a zvolte repasovaný díl. Jedná se o renovované díly PEUGEOT, které prošly mimořádně přísným renovačním procesem. Záruka výrobce je shodná se zárukou na nové díly.

 

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

 

Prodlužte životnost svého vozu PEUGEOT tím, že jej udržíte v perfektním provozním stavu za omezené náklady přizpůsobené stáří vašeho vozu.

Připojte se k našemu závazku chránit životní prostředí, recyklovat a snižovat množství odpadu z vozidel.

 

EKOLOGICKÉ NAKLÁDÁNÍ S VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ: RECYKLACE VYŘAZENÝCH VOZŮ

Společnost PEUGEOT před několika lety navázala spolupráci s autorizovanými demontážními společnostmi, které zajišťují sběr a zpracování vyřazených motorových vozidel všech značek za nejlepších ekologických podmínek. Cíl: dosáhnout 95% míry využití, s minimálně 85 % opětovného použití dílů a recyklace materiálů. 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VOZŮ PEUGEOT VYŘAZENÝCH Z PROVOZU

Převzetí vozu

Poslední majitel odevzdá svůj starý vůz v některém partnerském sběrném místě. Tam ho zkontrolují a vydají potvrzení o jeho předání k likvidaci.

 

Prvotní příprava a odstranění ekologicky nebezpečných látek

Nejdříve je vyjmuta baterie a zrušena funkčnost airbagů. Následně je odčerpáno všechno palivo a ostatní kapaliny (motorový olej a převodový olej, chladivo klimatizace, brzdová a chladicí kapalina).

 

Demontáž

Dalším krokem je demontáž dílů a systémů, které jsou následně prodány jako použité nebo slouží jako základ repasovaných dílů. Je-li to ekonomicky výhodné, jsou vyjmuty plasty a sklo určené k recyklaci.

 

Skladování odpadů

Ekologicky zatěžující materiál je shromažďován a následně odesílán firmám specializujícím se na recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

 

Drcení

Odstrojené autovraky se zpracovávají v drtiči. Tam se rozřežou na části, které se následně roztřídí k recyklaci nebo k opětovnému použití.

 

Postupy po rozdrcení

Malé částice vzniklé drcením jsou dále zpracovány pomocí různých technologií (magnety, elektrické vířivé proudy, flotace). Cílem je získat částice, které lze využít jako sekundární suroviny.

 

Recyklace / Opětovné použití / Odvoz na skládku

Částice vzniklé rozdrcením a dále zpracované pomocí výše uvedených technologií, mohou být dále využívány např. v cementářském průmyslu. Recyklace umožňuje autovrak z 95 % znovu využít a značně tak snížit objem odpadu, který je nutné vyvézt na skládku.

 

SÍŤ ZPĚTNÉHO ODBĚRU – RECYKLUJTE SVŮJ PEUGEOT

Vždy jsme se snažili respektovat životní prostředí, ale dnes už recyklace není volbou: je to zákonná povinnost stanovená vnitrostátními předpisy pro vyřazené vozy. Tento přístup k recyklaci vyžaduje, aby výrobci snižovali množství odpadu vznikajícího při výrobě vozidel a na konci jejich životního cyklu.

 

Obraťte se na zástupce sítě PEUGEOT a odevzdejte svůj starý vůz. Tato bezplatná služba podléhá určitým podmínkám (viz níže).

 

Chceme zajistit, aby váš vyřazený vůz byl recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zajišťujeme, aby všechna naše místa zpětného odběru splňovala zákonné požadavky předpisů o vozidlech s ukončenou životností. Všechny naše partnery pro zpětný odběr vozidel, všechny procesy a dokumentaci všech vstupních a výstupních materiálových toků kontrolují také odborníci na recyklaci.

 

Bezplatné převzetí nepoužívaného vozu PEUGEOT je možné pouze v následujících případech:

 

 • Nechybí žádný důležitý díl nebo součást vozu
 • Vůz neobsahuje žádný odpad, který k němu nepatří
 • Vůz je nejvýše pro 9 osob nebo se jedná o lehký užitkový vůz do 3,5 tuny
 • Vůz byl naposledy registrován v EU
 • Společně s vozem je odevzdána původní dokumentace

 

Smluvní partner společnosti PEUGEOT vám při převzetí vozu s ukončenou životností vydá protokol o likvidaci pro dopravní inspektorát. Poté můžete vůz odhlásit a máte jistotu, že bude ekologicky zlikvidován.