UDRŽITELNÝ ROZVOJ

KONCEPT

/image/89/1/peugeot-208-2019-450-fr.595891.jpg

INOVACE A ČISTÉ TECHNOLOGIE

Značka PEUGEOT se od návrhu koncepce až do konce životního cyklu svých automobilů snaží maximálně omezit jejich dopad na životní prostředí. Kromě samozřejmého respektování ekologických norem si PEUGEOT stanovil cíl udávat směr na cestě k dosažení dlouhodobě udržitelné mobility a věnuje tak značné prostředky na snížení ekologické stopy svých automobilů.

TECHNOLOGIE ZAMĚŘENÉ NA SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ

"PEUGEOT pracuje na optimalizaci benzinových i dieselových pohonných systémů (včetně implementace mechanismů Stop & Start). Technologie Hybrid4 umožňuje propojit dieselové motory HDi s elektrickým pohonem. Vozy PEUGEOT iOn a nové modely PEUGEOT e-208 a PEUGEOT e-2008 jsou 100% elektromobily pro ekologicky odpovědnou dopravu ve městech."

ZELENÉ MATERIÁLY

"Skupina PSA usiluje o to, aby v této oblasti získala prvenství a při výrobě každého vozu používá v průměru 30 % ekologických materiálů (recyklované kovy, polymery na bázi ekologických materiálů, ...). Tyto nové materiály jsou samozřejmě vybírány tak, aby plně vyhovovaly požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Skupina PSA věnuje zvláštní pozornost využívání ekologických materiálů v polymerech. Jedná se o recyklované plasty, přírodní vlákna nebo materiály biologického původu (polymery získané z obnovitelných zdrojů). Jejich využívání nám umožňuje omezovat objem plastů fosilního původu a současně diverzifikovat metody získávání recyklovaných plastů. "

EKOLOGICKY ŠETRNÁ KONCEPCE

/image/89/5/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.595895.jpg

KONCEPCE VE JMÉNU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Pokud jde o vývoj výrobků, je recyklační strategie firmy PEUGEOT založena na dvou principech:

 • Koncepce zaměřená na dlouhodobou udržitelnost rozvoje.
 • Vývoj a implementace materiálových cyklů při výrobě vozů.
/image/89/7/image1.595897.png

ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK V PRŮBĚHU CELÉHO JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU:

Vývoj:

 • Vyhodnocení životního cyklu
 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj

Výroba:

 • Využívání recyklovaných materiálů (recyklátů)

Provoz:

 • Ekologická likvidace odpadů zajišťovaná dealery (odpadové hospodářství)
 • Náhradní díly

Další využití:

 • Zužitkování autovraku
 • Odstranění ekologické zátěže a předběžné zpracování
 • Směrnice EU o nakládání s autovraky (ELV - end-of-life vehicles)

Aby bylo zajištěno, že všechny výrobky firmy PEUGEOT vyhovují našim požadavkům na recyklaci, musejí se všechny týmy návrhářů firmy PEUGEOT řídit zásadami směrnic týkajících se recyklovatelnosti a další ho využití.
Tento postup také pomáhá našim inženýrům vyhodnotit, jak náročná může být recyklace dílů, součástek aj. na konci životnosti vozu.

KONCEPCE VE JMÉNU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj
 • Odstranění ekologické zátěže
 • Předběžné zpracování

PEUGEOT již nějakou dobu recyklované materiály, které také bývají označovány jako "recyklované výrobky", využívá a jejich množství se neustále zvyšuje. Skupina trvale usiluje o to, aby dodržovala svůj závazek vyrábět automobily, které obsahují 30 % recyklátů nebo materiálů biologického původu. Z technického hlediska je největší úsilí zaměřeno na zvýšení množství použitých recyklovaných materiálů.


Recyklované produkty musí vyhovovat technickým požadavkům stejně jako nové materiály. Recyklované materiály dostávají přednost v okamžiku, kdy nezvyšují cenu dílu, přičemž za všech okolností však musí být vyloučen nepříznivý dopad na kvalitu. Naše recyklační týmy dělají pracují na tom, aby udržely vysokou kvalitu a mechanickou i tepelnou odolnost a aby současně dosáhly očekávaných standardů z pohledu vlastností a výkonu.

Naše recyklované materiály mají tak vysokou kvalitu, že mohou být v současnosti využívány jak pro viditelné, tak i pro skryté díly automobilů PEUGEOT.

VÝROBA

/image/89/2/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.595892.jpg

CERTIFIKACE ISO 14001

Všechny naše výrobní závody dnes mají certifikaci ISO 14001. Tato norma (vznikla v roce 1996) vyžaduje, aby byly zavedeny metody dohledu, řízení a měření vlivu procesů na životní prostředí. Získání certifikace zavazuje všechny zaměstnance k neustálému rozvoji pomocí odpovídajících školení o ochraně životního prostředí.

SERVISNÍ OPRAVY

HOSPODAŘENÍ S ODPADY VZNIKLÝMI V SÍTI DEALERŮ PEUGEOT

Pokud jde o řízení procesů dotýkajících se životního prostředí, síť PEUGEOT dodržuje tři hlavní zásady:

 • Třídění a sběr odpadů vzniklých v souvislosti s údržbou a opravami, které provádějí v naší servisní síti autorizované organizace,
 • Respektování národních a evropských směrnic,
 • Zpětná dohledatelnost automobilového odpadu až k jeho recyklaci.
 • Třídění a sběr odpadů vzniklých v souvislosti s údržbou a opravami se provádí pomocí metod správy vyřazených produktů (PHU) naší značky.
/image/89/4/ap-2018-atelier-vidange-workshop-drain-002.595894.jpg

STANDARDNÍ VÝMĚNA: ŘEŠENÍ SE ŠPIČKOVOU KVALITOU

"Potřebujete na svém voze PEUGEOT vyměnit nějaký díl nebo součástku? Jestliže ano, můžete snížit dopad na životní prostředí tím, že si vyberete díl ze standardní výměny. Jedná se o díly, které byly repasovány pomocí velmi přesně definovaného procesu renovace, který využívá použité díly shromážděné z vozů PEUGEOT. Výrobce na ně poskytuje stejnou záruku jako na nové díly.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Prodlužte životnost svého vozu a zajistěte, aby zůstal v perfektním technickém stavu. To vše za omezené náklady optimálně uzpůsobené stáří vašeho automobilu.
Svým rozhodnutím navíc podpoříte naše úsilí chránit životní prostředí, recyklovat a omezit objem odpadu.

EKOLOGICKÉ NAKLÁDÁNÍ S VYŘAZENÝMI VÝROBKY

RECYKLACE AUTOVRAKŮ

Před několika lety navázala firma PEUGEOT partnerskou spolupráci s autorizovanými demontážními středisky autovraků (ELV), které ekologickým způsobem shromažďují a rozebírají vyřazené automobily všech značek. Cílem je dosáhnout výtěžnosti 95 % a alespoň 85% opětovného využití dílů a recyklace materiálu.

/image/89/6/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.595896.jpg

Zpětný odběr vozů PEUGEOT vyřazených z provozu

Odevzdání
Poslední majitel odevzdá svůj starý vůz v některém partnerském sběrném středisku. Náš partner vůz zkontroluje a vydá potvrzení o jeho předání k likvidaci (CoD - Certificate of Destruction).

Příprava a odstranění ekologicky nebezpečných látek
Nejdříve je vyjmuta baterie a zrušena funkčnost airbagů. Následně je odčerpáno všechno palivo a ostatní kapaliny (motorový olej a převodový olej, brzdová a chladicí kapalina, a chladivo klimatizace.

Demontáž
Dalším krokem je demontáž součástí a systémů, které jsou následně prodány jako použité zboží nebo slouží jako základ repasovaných dílů. Je-li to ekonomicky výhodné, jsou vyjmuty plasty a sklo určené k recyklaci.

Skladovací prostory
Ekologicky zatěžující materiály jsou shromážděny a zaslány specializované firmě, kde jsou buď recyklovány nebo zničeny.

Drtič
Připravené autovraky jsou zpracovány drtičem. Ten je rozdrtí na malé části, které následně roztřídí k recyklaci nebo k obnově.

Postupy po rozdrcení (PST - Post-Shredder Tehnology)
Malé části vzniklé drcením jsou dále zpracovány pomocí různých technologií (magnetické pole, vířivé proudy, flotace). Cílem je získat částečky materiálu, které lze využít jako sekundární suroviny.

Recyklace/Opětovné použití/odvoz na skládku
Části materiálu vzniklé rozdrcením a dále zpracované technologiemi PST, mohou být recyklovány (např. jako náhrada uhlí pro vysoké pece nebo pro sušení splaškových kalů) nebo zužitkovány v cementářském průmyslu. Tyto procesy umožňují autovrak z 95 % znovu využít a značně tak snižují objem odpadu, který je nutné vyvézt na skládku.

SÍŤ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU - NECHTE SVŮJ PEUGEOT RECYKLOVAT

/image/89/3/ap-2018-architecture-002.595893.jpg

O zpětném odběru vyřazených vozů k likvidaci.

Vždy jsme se snažili zachovávat maximální respekt vůči životnímu prostředí. Dnes již recyklace není pouhou volbou, ale zákonnou povinností, která je definována národními směrnicemi o zpracování autovraků vyřazených z provozu. Tyto právní dokumenty týkající se recyklace vyžadují, aby výrobci snižovali množství odpadu, který vzniká při výrobě automobilů a také na konci jejich životnosti.

Po skončení životnosti vozů PEUGEOT se mohou jejich majitelé obrátit na zástupce sítě PEUGEOT a požádat o zpětný odběr vozu. Tato služba je bezplatná, avšak je nutné splnit níže uvedené podmínky.

Chceme si být jisti, že recyklace vašeho starého vozu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby naše místa zpětného odběru vozu pracovala v souladu s právními požadavky, které jsou definovány ve směrnicích o likvidaci autovraků. Všichni naši partneři na sběrných místech, všechny procesy a dokumenty týkající se materiálů na vstupu a výstupu jsou následně ověřovány našimi experty v oblasti recyklace.

Bezplatný odběr vašeho starého vozu PEUGEOT je možný pouze za těchto podmínek:

 • Nechybí žádný důležitý díl nebo součást vozu
 • Vůz neobsahuje žádný odpad, který k němu nepatří
 • Vůz je nejvýše pro 9 osob nebo se jedná o lehký dodávkový vůz do 3.5 tuny
 • Vůz byl naposledy registrován v EU
 • Společně s vozem je odevzdávána původní dokumentace

Když odevzdáte svůj starý vůz našemu partnerovi na sběrném místě, dostanete potvrzení o předání vozu k likvidaci a dokumenty, které jsou potřebné k jeho odhlášení. Pak můžete odejít s jistotou, že váš starý vůz bude zlikvidován způsobem šetrným vůči životnímu prostředí.

Najděte nejbližší odběrné místo starých vozů PEUGEOT.