Peugeot Rally Cup CZ 2021: Propozice

V PDF podrobně

Schváleno ASN pod číslem: AR01221 ze dne 23. března 2021
ÚVOD
Značka Peugeot v ČR, ve spolupráci s AČR, společností PIRELLI, společností GEFCO ČR a dalšími partnery organizuje v rámci SONAX Mistrovství České Republiky v rally, pohárový seriál s názvem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC (dále jen PRCCZ)


ČLÁNEK 1.

ORGANIZACE
Organizátorem PRCCZ je společnost:
P Automobil Import s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
(dále jen Peugeot ČR)
Promotérem PRCCZ je pověřena společnost:
Autoklub servisní s.r.o.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 ‐ Nové Město
IČ: 05079608
DIČ: CZ 05079608
(dále jen promotér)


ČLÁNEK 2.

ÚČASTNÍCI
Účastníkem PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se může stát jezdec, který vlastní platnou národní nebomezinárodní licenci AČR pro rok 2021, dále zahraniční jezdci s platnou licencí pro rok 2021, vystavenou některýmnárodním sportovním orgánem Evropské unie. Podmínkou účasti je vyplnění a odevzdání přihlášky do seriálu PRCCZ a zaplacení vkladu.


ČLÁNEK 3.

VOZIDLA
Seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC se mohou účastnit posádky s vozem Peugeot 208 Rally4 a Peugeot 208 R2. Je povinné, aby závodní vozy byly vybaveny komponenty, které jsou zahrnuty v homologaci A‐5780 pro vůz Peugeot 208 Rally4 a v homologaci A‐5743 pro vůz Peugeot 208 R2, a které jsou prodávány společností Peugeot Sport nebo jejím oficiálním distributorem.


ČLÁNEK 4.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ


PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC bude vypsán na těchto podnicích

 • SONAX MČR v rally: 7. – 9. května 2021
 • 55. Rallye Šumava Klatovy 20. – 22. května 2021
 • 48. Rallye Český Krumlov 18. – 19. června 2021
 • Agrotec Petronas Rally Hustopeče 9. – 11. července 2021
 • Rally Bohemia 27. – 29. srpna 2021
 • Barum Czech Rally Zlín 1. – 3. října 2021 42.
 • Invelt Rally Pačejov

ČLÁNEK 5.

PŘIHLÁŠKY

5.1. PŘIHLÁŠKY DO SERIÁLU
Přihláška do PRCCZ může být podána kdykoliv v průběhu sezóny 2021. Přihláška však nabývá platnosti datem doručení promotérovi seriálu a uhrazením vkladu. Přihlášku odešlete emailem na adresu: cup@autoklub.cz. Účastník PRCCZ podpisem přihlášky přijímá všechna ustanovení těchto propozic a zavazuje se dodržovat tato ustanovení. Zároveň se tímto podpisem zavazuje k dodržování a zachování soutěžního ducha a fair play přístupu v rámci PRCCZ. Zájemce o účast v PRCCZ se může přihlásit také jednorázově na vybraný podnik nebo podniky. Přihláška do PRCCZ nenahrazuje ostatní registrace a přihlášky do jednotlivých podniků a klasifikací spadajících pod ASN Česká republika. Organizátor a promotér PRCCZ si vyhrazuje právo posoudit všechny přihlášky, aby zůstal zachován sportovní duch seriálu, a dále si vyhrazuje právo odmítnout jezdci účast nebo ho vyloučit v průběhu sezóny. V případě, že by kandidát, účastník jezdec či spolujezdec PRCCZ byli předmětem trestního stíhání či odsouzeni za trestný čin nebo jiný přestupek za období méně než posledních 10 let, jsou povinni o této skutečnosti informovat organizátora. V rámci článku 74 Mezinárodních sportovních řádů si organizátor vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do PRCCZ v případě, že jezdec či spolujezdec byl nebo je předmětem trestního stíhání nebo jiného disciplinárního opatření, které by mohlo uškodit dobré pověsti PRCCZ. Společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou do seriálu PRCCZ musí účastníci zaslat následujícími dokumenty:
• 2 aktuální fotografie ‐ (jezdec a spolujezdec)
DŮLEŽITÉ: V přihlášce prosím uveďte emailovou adresu, kterou bude organizátor nebo promotér považovat za kontaktní, a na kterou budou zasílány všechny důležité informace. Dále pak číslo účtu, na které vám budou zasílány případné finanční odměny.

5.2. PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU
Účastnící seriálu PRCCZ se musí přihlásit na jednotlivé podniky MČR dle platných sportovních řádů. Kopii této přihlášky musí poslat promotérovi seriálu PRCCZ nejpozději v den uzávěrky podání přihlášek. Kopii přihlášky zašlete na emailovou adresu: cup@autoklub.cz


ČLÁNEK 6.

VKLAD DO SERIÁLU A STARTOVNÉ
Vklad do seriálu PRCCZ 2021 činí 20 000 Kč + příslušné DPH pro účastníky s vozem Peugeot 208. Rally4 Vklad do seriálu PRCCZ 2021 činí 10 000 Kč + příslušné DPH pro účastníky s vozem Peugeot 208 R2. V této částce je zahrnuta jedna sada povinných reklam na vůz, jedna sada nášivek na kombinézu jezdce a spolujezdce a reklamní oblečení.
JEDNORÁZOVÝ VKLAD DO SERIÁLU
Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit pouze vybraného jednotlivého podniku (nebo podniků) seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZ, mohou uhradit jednorázový vklad v této výši:
• Peugeot 208 Rally4:
• účast na jednom podniku: 5 000 Kč bez DPH
• účast na dvou podnicích: 10 000 Kč bez DPH účast na třech podnicích: 10 000 Kč bez DPH
• Peugeot 208 R2 2 500 Kč bez DPH 5 000 Kč bez DPH 5 000 Kč bez DPH účast na čtyřech podnicích: 15 000 Kč bez DPH 7 500 Kč bez DPH účast na jednom podniku: 5 000 Kč bez DPH
• účast na dvou podnicích: 10 000 Kč bez DPH
• účast na třech podnicích: 10 000 Kč bez DPH
• účast na čtyřech podnicích: 15 000 Kč bez DPH
Vklad uhradí účastníci na číslo účtu promotéra: 2301281407/2010, do zprávy pro příjemce bude uvedeno PRCCZ, jméno a příjmení jezdce. Startovné na jednotlivé podniky hradí účastníci přímo pořadatelům jednotlivých podniků, dle platných řádů MČR v rally a zvláštních ustanovení jednotlivých podniků.


ČLÁNEK 7.

VYPSANÉ ODMĚNY

7. 1. ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÉM PODNIKU
208 Rally4:

 • 1. místo 20 000 Kč
 • 2. místo: 12 000 Kč
 • 3. místo: 8 000 Kč

208 R2:

 • 1. místo 10 000 Kč
 • 2. místo: 6 000 Kč
 • 3. místo: 4 000 Kč

Odměny za umístění v jednotlivém podniku budou vyplaceny nejpozději do 30 dní po ukončení podniku.

7. 2. ODMĚNY ZA CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
208 Rally4:

 • 1.místo 100 000 Kč
 • 2.místo: 70 000 Kč
 • 3.místo: 50 000 Kč

208:

 • 1.místo 50 000 Kč
 • 2.místo: 35 000 Kč
 • 3.místo: 25 000 Kč

Odměny za celkové umístění budou vyplaceny nejpozději 30. 11.2020.


ČLÁNEK 8.

KLASIFIKACE – PŘIDĚLENÍ BODŮ
8.1. KLASIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PODNIKŮ
Hodnocení jednotlivých podniků je následující: Hodnocení seriálu PRCCZ je rozděleno do dvou tříd a to třídy Rally4 a třídy R2. Body budou přidělovány samostatně pro třídu Rally4 a R2. Finanční odměny budou přiděleny prvním třem posádkám ve třídě Rally4 a prvním třem posádkám ve třídě R2.
Body za umístění v jednotlivých podnicích budou přiděleny následovně (pro Rally4 i R2): 1. místo = 25 bodů / 2. místo = 19 bodů / 3. místo =14 bodů / 4. místo = 10 bodů / 5. místo = 7 bodů/ 6. místo =5 bodů / 7. místo = 4 body / 8. místo = 3 body / 9. místo =2 body/ 10. místo = 1 bod Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů
Plný počet bodů se přiděluje v případě startu minimálně pěti účastníků v každé třídě. V případě menšího počtu se budou přidělovat body následovně (pro Rally4 i R2):
1.místo = 15 bodů / 2. místo =10 bodů / 3. místo = 6 bodů
8.2. KLASIFIKACE JEDNÉ ETAPY
Pokud účastník z důvodu poruchy, havárie nebo z jiného důvodu nedokončí některou z etap a dokončí pouze jednu etapu, bude mu udělen počet bodů za dokončenou etapu následovně (pro Rally4 i R2):
1. místo = 13 bodů / 2. místo = 10 bodů / 3. místo =8 bodů / 4. místo = 6 bodů / 5. místo = 5 bodů/ 6. místo =4 body / 7. místo = 3 body / 8. místo = 2 body / 9. místo =1 bod
Plný počet bodů se přiděluje v případě startu minimálně pěti účastníků v každé třídě. V případě menšího počtu se budou přidělovat body za dokončenou následovně (pro Rally4 i R2):
1.místo = 8 bodů / 2. místo =5 bodů / 3. místo = 3 body Barum Czech rally Zlín – koeficient 1,5 násobku výše uvedených bodů.
8.3. CELKOVÉ HODNOCENÍ (konečné pořadí) • V konečném pořadí budou samostatně vyhodnoceny výsledky jednotlivých tříd (Rally4 a R2)
Pro rok 2021 bude vyhlášen také Absolutní vítěz seriálu PRCCZ. Absolutním vítězem se stane jezdec, který získá v konečném pořadí nejvíce bodů. Do konečného hodnocení se započítávají všechny body získané v jednotlivých závodech.
V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno podle počtu lepších umístění v jednotlivých rychlostních zkouškáchV rámci SONAX MČR v rally budou účastníkům přiděleny body dle platných řádů a předpisů.


ČLÁNEK 9.

POVINNÉ REKLAMNÍ PLOCHY
Účastníci seriálu PRCCZ si jsou vědomi, že níže uvedené reklamní plochy slouží výhradě potřebám organizátora, promotéra a partnerů seriálu PRCCZ.
VOZIDLO: viz obrázek poznámka 2
KOMBINÉZA: viz obrázek poznámka 3
ZÁZEMÍ TÝMU: Umístění vlajky „muší křídlo“ Peugeot a AČR v zázemí týmu po celou dobu trvání podniku a během každého podniku (dodá promotér). Podpisem přihlášky do seriálu bere každý účastník na vědomí skutečnost, že organizátor, promotér, společnost AUTOMOBILES PEUGEOT, PIRELLI, GEFCO a ostatní partneři seriálu PRCCZ mají právo použít jméno a hlas jezdce, fotografie závodního vozu a zázemí týmu pro jakékoliv marketingové a PR účely, a to po neomezeně dlouhou dobu. Všechna loga na vyhrazených reklamních plochách organizátora a promotéra PRCCZ musí být umístěna po celou dobu závodu. Pokud účastníci dodrží výše uvedené povinnosti a platné řády AČR, budou moci své vozy, kombinézy a zázemí označit logy jiných značek, za podmínky, že tyto firmy nepatří ke konkurenčním společnostem partnerů a sponzorů PRCCZ. Reklamní oblečení dodané promotérem musí účastníci používat dle jeho pokynů, minimálně však na administrativních a technických přejímkách, během prezentací a promo akcí.


ČLÁNEK 10.

PLATNOST ŘÁDŮ
Účastníci PRCCZ musí dodržovat: - Mezinárodní řády FIA; - Národní sportovní řády AČR; - Standardní propozice AČR - Zvláštní a Prováděcí ustanovení jednotlivých podniků - Technické předpisy k vozu Peugeot 208 Rally4 a Peugeot 208 R2 - Propozice seriálu PRCCZ Účastníci PRCCZ musí dále respektovat - dodržování pokynů organizátorů a pořadatelů jednotlivých podniků - dodržovat pokyny organizátora a promotéra PRCCZ 2021 - práva obyvatel a ostatních účastníků silničního provozu


ČLÁNEK 11.

PUBLIC RELATIONS
Účastníci seriálu PRCCZ jsou povinni šířit dobré jméno tohoto seriálu a dodržovat níže uvedené body: jezdec a spolujezdec musí nosit oblečení PRCCZ dodané pořadatelem při tiskových konferencích, při natáčení rozhovorů, videozáznamů, oficiálního fotografování, dále při administrativních a technických přejímkách, na stupních vítězů a jiných slavnostních vyhlášeních a prezentačních akcích (trika, polokošile, čepice) při komunikaci svých aktivit na sociálních sítích musí používat pod svými příspěvky odkaz @peugeotrallycup v maximální míře sdílet fotografie, videa a příspěvky z profilu FB ‐ Peugeot Rally Cup CZ – na svém soukromém či týmovém profilu na vyžádání promotéra poskytovat včas vyjádření pro tiskové zprávy, případně i fotografie a on‐board videa.


ČLÁNEK 12.

PORUŠENÍ PRAVIDEL
Při porušení řádů, propozic, technických předpisů, prováděcích a zvláštních ustanovení může promotér PRCCZ udělit účastníkovi pokutu až do výše 5 000 Kč za jednotlivé provinění. V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel pak může účastníkovi odebrat body z celkového hodnocení PRCCZ, popřípadě ho z celého seriálu vyloučit. V tomto případě nemá účastník nárok na vrácení vkladu do seriálu.