Technická pravidla

Článek 1.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vozy seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC musí splňovat podmínky a pravidla Technického předpisu dle přílohy J FIA, pro skupinu 2WD a třídy 6, dále pak parametry uvedené v technickém a homologačním listu číslo A‐5743 pro vůz Peugeot 208 R2. Promotér PRCCZ může se souhlasem sportovních a technických komisařů, nominovaných na jednotlivé podniky, provádět technické kontroly během trvání celého podniku. Promotér PRCCZ může pro tyto kontroly pověřit odpovědnou osobu. Tyto kontroly mohou ověřovat technický stav vozidla, zda vyhovuje technickému předpisu a homologačnímu listu, dále použití předepsaných pneumatik, umístění povinných reklam pořadatele a čistotu vozidla. V případě, že by u vozu byla prováděna technická kontrola na příkaz ředitele závodu nebo sportovního komisaře, budou ji provádět delegovaní techničtí komisaři závodu. V případě pochyb o shodě některého mechanického dílu poslouží jako reference technický návod výrobce nebo případně stejný nový díl.

Článek 2.

VÝMĚNA DÍLŮ, ZÁSAHY NA VOZIDLE

    Opotřebený mechanický díl se musí nahradit výhradně:
  • stejným původním dílem uvedeným v seznamu náhradních dílů PEUGEOT/PEUGEOT SPORT.
  • dílem z originální sady od distributora náhradních dílů pro závody PEUGEOT SPORT.
  • zvláštním dílem, uvedeném v seznamu některého z technických partnerů PEUGEOT SPORT.

Veškeré zásahy na voze týkající se struktury vozu, karosérie, mechanických částí, elektrických částí a vybavení, se mohou provádět výhradně metodou, kterou určuje společnost AUTOMOBILES PEUGEOT a technická dokumentace PEUGEOT SPORT 2016/2017/2018/2019 208R2, která je k dispozici na http://www.peugeotsport‐store.com/category.php?id_category=651.

V průběhu sezóny mohou být zveřejněny dodatky k technickým montážním návodům ve formě „Info‐Tech“, které umožní vyřešit jednotlivé technické problémy, jež by se mohly objevit.

Článek 3.

PNEUMATIKY, RÁFKY

3.1 PNEUMATIKY

Každý vůz soutěžící v PRCCZ musí být povinně vybaven pneumatikami PIRELLI distribuovanými společností:

Motorsport, spol. s r.o.
Na Výběžku 11        e‐mail: kominek@motorsport.cz
190 00 Praha 9       tel.: +420 724 208 808
Czech Republic        www.zavodnipneu.cz

Přehled typů a velikostí pneumatik povolených pro PRCCZ 2020.

PEUGEOT 208R2

ŠOTOLINA 165/70/15 K4

165/70/15 K6

Typy, velikosti a označení se mohou případně v průběhu roku změnit.

3.2 RÁFKY

Vozidla seriálu PRCCZ 2020 mohou používat pouze ráfky o velikostech 6.5 x 16" pro asfalt nebo 6" x 15" pro šotolinový povrch, z kitu PEUGEOT 208 R2, distribuované PEUGEOT SPORT nebo jeho oficiálními distributory.


Article 1.

GENERAL PROVISIONS

Vehicles of the PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC series have to meet the conditions and rules of the Technical Regulation according to Appendix J FIA for the 2WD group and Class 6, as well as the parameters given in the technical and homologation sheet number A‑5743 for Peugeot 208 R2.

The PRCCZ promoter may, with the approval of the Sporting and Technical Commissioners nominated for each event, conduct technical inspections throughout the event. The PRCCZ promoter may appoint a responsible person for these checks. These checks may verify the technical condition of the vehicle, whether it complies with the technical regulation and the homologation certificate, the use of mandatory tyres, the placement of mandatory organizer advertisements and the cleanliness of the vehicle. Should the car be subject to a technical inspection at the order of the director of the event or the steward, it will be carried out by the delegated technical stewards of the event.

In case of doubt about the conformity of any mechanical part, the manufacturer's technical manual or the same new part will serve as a reference.

Article 2.

REPLACEMENT OF PARTS, INTERVENTIONS? ON THE VEHICLE

    Worn down mechanical parts must be replaced exclusively:
  • by the same original part as listed in the PEUGEOT / PEUGEOT SPORT parts list.
  • by the original part from a spare parts distributor for PEUGEOT SPORT race events.
  • by the special part listed in the list of one of PEUGEOT SPORT technical partners.

All interventions on the vehicle relating to the structure of the vehicle, bodywork, mechanical parts, electrical parts and equipment may only be carried out using the method specified by AUTOMOBILES PEUGEOT and the technical documentation PEUGEOT SPORT 2016/2017/2018/2019 208R2 available on: http://www.peugeotsport‑store.com/category.php?id_category=651.

Additions to the technical installation instructions in the form of "Info‑Tech" may be published during the season to help resolve individual technical problems that might arise.

Article 3.

TYRES, RIMS

3.1 TYRES

Each car competing in the PRCCZ must be equipped with PIRELLI tyres distributed by the company:

Motorsport, spol. s.r.o. 
Na Výběžku 11       e‑mail: kominek@motorsport.cz
190 00 Praha 9     tel.: +420 724 208 808
Czech Republic      www.zavodnipneu.cz

Overview of tyre types and sizes allowed for PRCCZ 2020.

PEUGEOT 208R2 TARMAC 195/50/16 RK5 // 195/50/16 RK7 // 195/50/16 RKW7 // 195/50/16 RW // GRAVEL 165/70/15 K4 // 165/70/15 K6

Types, sizes and markings may change during the year.

3.2. RIMS

Vehicles of the PRCCZ 2020 series can only use 6.5 x 16" rims for tarmac or 6" x 15" rims for gravel, from the PEUGEOT 208 R2 kit, distributed by PEUGEOT SPORT or its official distributors.